• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image


belka konferencje

belka studia

Dlaczego warto studiować ....?

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa to jedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego UP-H. Wszechstronnie wykształcona, otwarta i kreatywna kadra dydaktyczna, kierunki i specjalności dostosowywane systematycznie do wymagań rynku pracy oraz doskonałe zaplecze lokalowe gwarantują owocne i komfortowe studia w murach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nie bez znaczenia pozostaje także usytuowanie naszej jednostki na terenie miasta przyjaznego studentom, w którym mogą oni bez trudu znaleźć zakwaterowanie oraz wiele atrakcji w czasie wolnym od nauki.

belka nasza oferta

Oferta dydaktyczna

Obecnie Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa kształci na kierunkach studiów Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Są to studia I i II stopnia. Ponadto oferujemy studia III stopnia w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie oraz cztery kierunki studiów podyplomowych.

belka ksztalcenie

Zdjecie INSiB

Jak kształcimy?

Proces kształcenia na kierunkach i specjalnościach firmowanych przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa realizowany jest przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa, politologii, historii i innych dyscyplin pokrewnych. W większości przypadków nasi dydaktycy to osoby zawodowo związane z resortem obrony narodowej, Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami związanymi z systemem bezpieczeństwa RP. Nasza kadra to ludzie kreatywni, otwarci na współpracę i profesjonalnie podchodzący do wykonywanych zadań.

 

belka wyposazenie

Doskonale wyposażone sale ...

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa dysponuje nowoczesną i doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną usytuowaną w całości w budynku Wydziału Humanistycznego UP-H. Przestronne, widne i klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne posiadają najnowocześniejsze w Polsce zplercze informatyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i środków multiumedialnych. Ponadto skupienie Wydziału Humanistycznego w jednym gmachu znakomicie ułatwia udział w zajęciach, bez konieczności przemieszczania się do innych budynków.

Baner facebook

olimpiadaErasmus1

 

Zmiana

Media

 

belka aktualnosci

 

Jednostka prowadząca

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

ul. Żytnia 39

tel 643-18-62

 

Czas trwania studiów

Dwa semestry

 

Kierownik studiów

Dr Andrzej Dana

 

Studia są w szczególności adresowane do:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności takich kierunków jak: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie oraz osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie.

 

Cel studiów


 Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:

 1. Prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych ze stosunku pracy
 2. Nabycie umiejętności potrzebnych w procesie mediacyjnym,
 3. Nabycie umiejętności mediowania i negocjowania w konfliktach
 4. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych i nieletnich.
 5. Rozwiązywanie konfliktów – wiedza teoretyczna i praktyczna,
 6. Konstruowanie ugód
 7. Opanowanie technik mediacji

Program spełnia wymogi zawarte w standardach szkolenia mediatorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29-11-2007 r.

Absolwent po ukończeniu studiów nabędzie kompetencje i umiejętności konieczne do wykonywaniu zawodu mediatora sądowego.

 

Kadra naukowa


 

 1. Pracownicy naukowi UPH w Siedlcach, posiadający teoretycznie i praktycznie przygotowanie zawodowe do realizacji zajęć z zakres mediacji sądowych oraz pozasądowych
 2. Trenerzy mediacji będącymi mediatorami sądowymi wpisanymi na listę sądu okręgowego.    

 

Zasady rekrutacji


 Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk   z programu IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

podyplomowe