• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image


belka konferencje

belka studia

Dlaczego warto studiować ....?

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa to jedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego UP-H. Wszechstronnie wykształcona, otwarta i kreatywna kadra dydaktyczna, kierunki i specjalności dostosowywane systematycznie do wymagań rynku pracy oraz doskonałe zaplecze lokalowe gwarantują owocne i komfortowe studia w murach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nie bez znaczenia pozostaje także usytuowanie naszej jednostki na terenie miasta przyjaznego studentom, w którym mogą oni bez trudu znaleźć zakwaterowanie oraz wiele atrakcji w czasie wolnym od nauki.

belka nasza oferta

Oferta dydaktyczna

Obecnie Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa kształci na kierunkach studiów Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Są to studia I i II stopnia. Ponadto oferujemy studia III stopnia w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie oraz cztery kierunki studiów podyplomowych.

belka ksztalcenie

Zdjecie INSiB

Jak kształcimy?

Proces kształcenia na kierunkach i specjalnościach firmowanych przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa realizowany jest przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa, politologii, historii i innych dyscyplin pokrewnych. W większości przypadków nasi dydaktycy to osoby zawodowo związane z resortem obrony narodowej, Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami związanymi z systemem bezpieczeństwa RP. Nasza kadra to ludzie kreatywni, otwarci na współpracę i profesjonalnie podchodzący do wykonywanych zadań.

 

belka wyposazenie

Doskonale wyposażone sale ...

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa dysponuje nowoczesną i doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną usytuowaną w całości w budynku Wydziału Humanistycznego UP-H. Przestronne, widne i klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne posiadają najnowocześniejsze w Polsce zplercze informatyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i środków multiumedialnych. Ponadto skupienie Wydziału Humanistycznego w jednym gmachu znakomicie ułatwia udział w zajęciach, bez konieczności przemieszczania się do innych budynków.

Baner facebook

olimpiadaErasmus1

 

Zmiana

Media

 

belka aktualnosci

Jednostka prowdząca 

Wydział Humanistyczny

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

ul. Żytnia 39

08-110 Siedlce

 

Czas trwania studiów

Dwa semestry

 

Kierownik studiów

dr Wiesław Czeluściński

 

Studia adresowane są w szczególności do:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: bezpieczeństwo narodowe, prawo oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Studia posiadają charakter teoretyczno-praktyczny i mają na celu przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu detektywa oraz pracownika ochrony osób i mienia.

 

Cel studiów


 

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:

1.       Wykonywania zawodu detektywa

2.       Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług detektywistycznych

3.       Wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia

4.       Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług w zakresie ochrony osób i mienia.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie czynności detektywistycznych oraz taktyki i techniki pozyskiwania informacji, organizowania i realizacji ochrony fizycznej osób i ochrony mienia, obszarów, obiektów i urządzeń podlegających takiemu obowiązkowi oraz ochrony wartości pieniężnych oraz organizowania i zabezpieczania imprez masowych.

 

Kadra naukowa


 

Kadrę naukową na studiach podyplomowych stanowią wysokiej klasy specjaliści posiadający teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe do realizacji zadań z zakresu detektywistyki oraz ochrony osób i mienia, prawa, psychologii, kryminologii, kryminalistyki, technik informacyjnych oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Wspomagani oni będą przez długoletnich pracowników służb posiadających wiedzę praktyczną i doświadczenie związane z wykonywanym zawodem, oraz uprawnienia instruktorskie w zakresie strzelectwa.

 

Zasady rekrutacji


 

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk   z programu IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

podyplomowe