Wykaz osób prowadzących poszczególne przedmioty w roku akademickim 2016/2017

na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe


 

 

dr Robert Białoskórski

- Metodologia informowania odbiorcy - WK II0 s.3 st. stacjonarne

- Zbieranie informacji oraz wykorzystywanie źródeł w wywiadzie konkurencyjnym WK I0 s.4 I st. stacjonarne

- Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa - BP Io s.4 st. stacjonarne i niestacjonarne

dr hab. Adam Bobryk

- Socjologia – BN II0 s.2 st. stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – BP II0 s.3 st. stacjonarne i niestacjonarne.

- Negocjacje w sytuacjach kryzysowych - ZK I0 s. 4 studia stacjonarne

- Bezpieczeństwo społeczne państwa - BP I0 s. 6 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Globalizacja procesów dezintegracji społecznej - Krym. I0 s. 4 studia stacjonarne

prof. dr hab. Zofia Chyra–Rolicz

- Najnowsza historia świata - BN I° st. s 1. studia stacjonarne i niestacjonarne

- Współczesne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa  - ZK I° s. 4 studia stacjonarne

dr hab. Eugeniusz Cieślak

- Zarządzanie kryzysowe w UE i NATO ZK I0 s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Protokół i etykieta instytucji bezpieczeństwa - BN I0 s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa Polski BP I0 s. 6 studia stacjonarne

- Walka informacyjna - wyzwania, szanse i zagrożenia (wykład w języku angielskim) - NoB III° s. 7

- Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa- wykład z obszaru nauk społecznych- WH s. 2

- System zarządzania kryzysowego - BN II° s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk

- Metodologia badań społecznych – NoB III° s. 1 studia stacjonarne

dr hab. Andrzej Czupryński

- System bezpieczeństwa narodowego - BN I0 s. 5 studia stacjonarne

- Współpraca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych - ZK I0 s. 6 studia stacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - BN II° s. 3 studia stacjonarne

dr Andrzej Dana

- Podstawy kryminalistyki - SP I0 s. 6 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Ochrona osób i mienia obiektów i obszarów - SP I0 s. 4 studia stacjonarne

- Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym - SP I0 s. 3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pełnienie służby na drogach - SP I0 s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Podstawy prawa karnego - SP I0 s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Podstawy prawa wykroczeń - SP I0 s. 3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Prawo karne w praktyce - wykład ogólnouczelniany

dr Marlena Drygiel - Bielińska

- Polityka bezpieczeństwa - BN I 0 s.2 studia stacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa Polski - BN I 0 s.6 studia stacjonarne

- Międzynarodowe stosunki polityczne BN I 0 s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - BN II° s. 3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa - WOW I 0 s. 2

- Teoria bezpieczeństwa – BN I0 s. 2 studia niestacjonarne

dr Maryla Fałdowska

- Historia Polski - BN I 0 s.2 studia stacjonarne

- Najnowsza historia świata - BN I 0.s.1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Historia bezpieczeństwa - BN II° s. 2 studia stacjonarne i niestacjonarne

- System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - BP I 0 s. 3 studia niestacjonarne

dr hab. Włodzimierz Fehler

- Teoria bezpieczeństwa BP I 0 s.2 studia stacjonarne

- System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - BP I 0 s. 3 studia stacjonarne

- Fenomenologia współczesnej przestępczości - Krym. I 0 s. 1 studia stacjonarne

- Fenomenologia współczesnej przestępczości - Krym. I 0 s. 4 studia stacjonarne

dr hab. Agnieszka Filipek

- Metodologia badań bezpieczeństwa - BN II s.1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Strategia bezpieczeństwa wybranych państw - BN II s.3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Edukacja dla bezpieczeństwa - BN I 0 s. 4 studia stacjonarne

- Metodyka pracy naukowej - BN I 0 s. 3 studia stacjonarne

- Kultura bezpieczeństwa państwa - BP II s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- System bezpieczeństwa państwa - BP I 0 s. 5 studia stacjonarne

dr Beata Gałek

- Międzynarodowe stosunki polityczne – BN I 0 s.5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Euroatlantyckie systemy bezpieczeństwa - BN I 0 s. 3 studia stacjonarne

- Współczesne wizje ładu międzynarodowego - BN II° s. 1 studia stacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa - BN I 0 s. 2 studia stacjonarne

- Terroryzm jako zagrożenie państwa - BP II° s. 4 studia stacjonarne

prof. dr hab. Andrzej Glen

- System bezpieczeństwa państwa - BP s. 5 studia stacjonarne

- Metodologia badań bezpieczeństwa - BN II ° s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Stosunki cywilno-wojskowe w państwie - BP s. 4 studia stacjonarne

- Wykład monograficzny - NoB III° s. 5

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

- Współczesne systemy polityczne - BN s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo polityczne współczesnego państwa - BP s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Historia Polski - Fil. Pol.s. 1 studia stacjonarne

- Historia Polski - BN s. 2 studia stacjonarne

- Współczesne wizje ładu międzynarodowego - BN II° s. 1 studia niestacjonarne

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński

- Wykład monograficzny - His. I° s. 6 studia stacjonarne

dr hab. Stanisław Jarmoszko

- System i strategia bezpieczeństwa - BN s.3 studia stacjonarne

- Metodyka nauczania w szkole wyższej - NoB III° s. 2 studia stacjonarne

- Przyczyny zachowań przestępczych i patologii - SP s. 6 studia stacjonarne i niestacjonarne

prof. dr hab. Romuald Kalinowski

- Zarządzanie kryzysowe – BN I° s.3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Obrona cywilna – ZK I° s.4 studia stacjonarne

dr Cezary Kalita

- Proces analiz wywiadowczych - WK II s. 3 studia stacjonarne

- Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - BP s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Rola mediów w zarzadzaniu kryzysowym - ZK s. 6 studia stacjonarne

- Informacja w służbach wywiadowczych -wykład ogólnouczelniany - Sem .1

- Zarządzanie kryzysowe UE i NATO - ZK s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Aksjologia w przestrzeni społeczno-kulturowej- Krym. s. 1 studia stacjonarne

- Filozofia bezpieczeństwa - BN s. 2 studia stacjonarne

- Filozofia - BN s. 1 studia stacjonarne

dr Malina Kaszuba

- Międzynarodowe stosunki wojskowe – BN s. 6 studia stacjonarne

- Teoria bezpieczeństwa - BN s.2 studia stacjonarne i niestacjonarne

dr Daria Krzewniak

- Przyczyny zachowań przestępczych i patologii - SP s. 6 I° studia stacjonarne i niestacjonarne

- Obrona cywilna - ZK s. 4 studia stacjonarne

- Ochrona ludności w UE – ZK s. 6 studia stacjonarne i niestacjonarne

dr hab. Mariusz Kubiak

- Filozofia - BN s.1 studia stacjonarne

- Filozofia bezpieczeństwa - BN s.2 studia stacjonarne

- Problemy etyczne wywiadu konkurencyjnego - WK s.4 II° studia stacjonarne

- Filozofia - NoB III° s. 1 studia stacjonarne

dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek

- Polityka bezpieczeństwa - BN s.2 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Terroryzm jako zagrożenie państwa - BP II s. 4 studia stacjonarne

- Międzynarodowe stosunki polityczne - BN s. 2 studia stacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - BP s. II s. 3 studia niestacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa Polski – BP s. 6 studia niestacjonarne

dr hab. Mirosław Minkina

- Wywiad konkurencyjny - geneza, ewolucja, istota II - WK II° s. 3 studia stacjonarne

- Potrzeby odbiorcy a zadania wywiadu konkurencyjnego - II WK II° s. 3 studia stacjonarne

dr inż. Mateusz Niedbała

- Przetwarzanie informacji w wywiadzie konkurencyjnym - WK s. 4 II° studia stacjonarne

- Ochrona ludności w UE - ZK s. 6 studia stacjonarne

- Potrzeby odbiorcy a zadania wywiadu konkurencyjnego - WK II° s. 3 studia stacjonarne

- Warsztaty E-guardian i multimedia - Krym s. 3 studia stacjonarne

- Wywiad konkurencyjny - geneza, ewolucja, istota - WK II° s. 3 studia stacjonarne

- Protokół i etykieta instytucji bezpieczeństwa - BN s. 4 studia stacjonarne

- System bezpieczeństwa narodowego- BN s. 5 studia niestacjonarne

dr Włodzimierz Nowak

- Teorie wojenne - BN s.1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo militarne - BP s. 6 studia stacjonarne

- Historia Polski - BN s. 2 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Współpraca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych- ZK s. 6 studia stacjonarne

- Stosunki cywilno-wojskowe w państwie - BN s. 4 studia niestacjonarne

- System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - BP s. 3 studia niestacjonarne

dr Marcin Panecki

- Współczesne systemy polityczne – BP s. 5 studia stacjonarne

- Wiedza o państwie i prawie – BN s. 1 studia stacjonarne

- Zwalczanie terroryzmu – SP s.6 studia stacjonarne

- Euroatlantycki system bezpieczeństwa – BN s. 3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Rola mediów w zarzadzaniu kryzysowym – ZK s. 6 studia niestacjonarne

dr hab. Jan Rajchel

- Siły zbrojne w systemach politycznych państw NATO - BP s. 4 studia stacjonarne

- Współczesne wojny i konflikty zbrojne- BP II ° s. 4 studia stacjonarne

- Euroatlantycki system bezpieczeństwa - BN s. 3 studia stacjonarne

- System i strategia bezpieczeństwa narodowego - BN s. 3 studia niestacjonarne

mgr Andrzej Sędek

- Funkcjonowanie centrum i systemów zarządzania kryzysowego – ZK s.3 studia stacjonarne

- Psychologia zagrożeń - BN IIº s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Warsztaty mediacji i negocjacji - Krym. s. 3 studia stacjonarne

- Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń lokalnych - ZK s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Organizacja i zarzadzanie - BN s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym - SP s. 3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Negocjacje w sytuacjach kryzysowych – ZK s. 4 studia stacjonarne

- Rola mediów w zarzadzaniu kryzysowym – ZK s. 6 studia niestacjonarne

dr Grzegorz Stolarski

- Geografia - BN s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Geografia bezpieczeństwa – BN II° s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Historia filozofii - His. I° s. 1 studia stacjonarne

- Historia filozofii - WP. I° s. 2 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Filozofia - przedmiot ogólnouczelniany

- Filozofia – BN I° s. 1 studia stacjonarne

- Filozofia z etyką - EA I° s. 1 studia stacjonarne

dr Paweł Szmitkowski

- Zarządzanie kryzysowe - BN I° s.3 studia stacjonarne

- Zintegrowany system ratowniczy - ZK I° s. 6 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo zdrowotne i promocja zdrowia - BN I° s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

dr Robert Śnitko

- Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - BN II s. 2 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - BN II s. 3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Zbieranie informacji oraz wykorzystywanie źródeł w wywiadzie konkurencyjnym - WK II° s. 4 studia stacjonarne

- Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne ludności - BP II° s. 3 studia stacjonarne

- Przedsiębiorczość - BN s. I° 6 studia stacjonarne i niestacjonarne

- System bezpieczeństwa narodowego - BN I° s. 5 studia niestacjonarne

dr Renata Tarasiuk

- System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - BP I° s. 3 studia stacjonarne

- Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego - SP I° s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie - SP I° s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo polityczne współczesnego państwa - BP I° s. 4 studia stacjonarne

- System bezpieczeństwa narodowego - BN I° s. 5 studia niestacjonarne

dr hab. Stanisław Topolewski

- Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych - BP II s.3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo informacyjne państwa - BP I° s.3 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Bezpieczeństwo informacyjne państwa - ZK I° s. 4 studia stacjonarne

- Siły zbrojne w systemach politycznych państw NATO - BP I° s. 4 studia niestacjonarne

dr Joanna Ważniewska

- Wiedza o państwie i prawie - BN I° s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa - BP I° s. 5 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Prawne podstawy bezpieczeństwa - BN I° s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Prawo obronne RP - BN II° s. 1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Ochrona własności intelektualnej i własności przemysłowej - BN s.5 studia stacjonarne i niestacjonarne

prof. dr hab. Ryszard Wróblewski

- Funkcjonowanie centrum i systemów zarządzania kryzysowego - ZK I° s. 3 studia stacjonarne

- Polityka bezpieczeństwa Polski - BP I° s. 6 studia stacjonarne

- Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń lokalnych - ZK I° s. 5 studia stacjonarne

- Wybrane problemy naukoznawstwa - NoB III° s. 3 studia stacjonarne

dr hab. Henryk Wyrębek

- Organizacja i zarzadzanie - BN I° s. 1 studia stacjonarne

- Nauka o organizacji - Zarządz. I° s.1 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Koncepcje zarzadzania - Zarządz. II° s.1 studia stacjonarne i neistacjonarne

- Przedsiębiorczość - BN I° s. 6 studia stacjonarne

- Nowe technologie w dydaktyce - NoB III° s. 2 studia stacjonarne

- Nowe technologie w dydaktyce - NoB III° s. 3 studia stacjonarne

dr hab. Jacek Zieliński   

- Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa - BP I° s. 6 studia stacjonarne

- Administracja specjalna w systemie bezpieczeństwa państwa - BP II s. 4 studia stacjonarne i niestacjonarne

- Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - BN II s. 3 studia stacjonarne

- Rozpad obozu socjalistycznego i budowanie nowego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej (wykład w języku rosyjskim) - NoB III° s. 7 studia stacjonarne